پیشرفت اسلام مدیون تدبیر همراه با بصیرت امام علی(ع) است