سرود شنیدنی که محمود کریمی در شب میلاد حضرت علی(ع) خواند/ یا مظهر العجایب یا علی+ صوت