آگهی پذیرش 120 نفر در چندین ردیف شغلی در شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان - اردیبهشت 94