حفظ ارزش‌های حاصل از اعتکاف در گرو مداومت بر اظهار بندگی است