درمان برای مردم کم هزینه شود/ بیمارستان‌ها واگذار شوند