نبرد شدید طالبان و نیروهای پلیس در جنوب شرق افغانستان