احداث 311 مدرسه، کارنامه درخشان خیرین مدرسه ساز استان