لزوم کاهش قیمت تمام شده محصولات معدنی، برای رقابت در بازارهای بین المللی