بيانيه تقدير از مردم شيراز به دليل استقبال حماسي از رئيس جمهور