درمان همزمان طب جدید و سنتی بر اعتبار پزشکان می‌افزاید