امام جمعه تبریز: تهذیب و تزکیه حلقه مفقوده دانشگاه هاست