رشد اقتصادی و اشتغالزایی در گرو حمایت مسوولان از سرمایه گذاران است