گزارش تصویری صرخه از حضور خادم بی ادعای ملت در بابل