چه کسی باید یک زن برهنه را از خیابان های این شهر جمع کند؟