بازار کشش افزایش مجدد قیمت خودرو را دارد؟/ مردم در انتظار تاثیر توافق هسته‌ای بر بازار خودرو