واکنش به گرانی فروشی عمدی محصولات پتروشیمی در بورس