نبرد واژه ها در نیویورک؛ مذاکره برای برچیدن تحریم ها تا سه شنبه ادامه دارد