اعتراف دانشمندان ساير مذاهب اسلامي درباره حضرت علی