افشارزاده: با این پیروزی به کسب سهمیه امیدوار شدیم