تغییر مالکیت ۳۲ میلیارد سهم در بورس/ شاخص کل ۶۵ هزار واحدی شد