اعتکاف؛ فرصتی برای رهایی از بندهای دنیوی است/ اعتکاف یک عمل انسان سازی و خودسازی است