از حق هسته ای ایران حمایت می کنیم/توافق هسته ای به نفع منطقه است