عاشقان عبودیت و بندگی برای خلوتی عارفانه با معبود؛ معتکف حرم امن الهی شدند