بلیت های بازی پرسپولیس و بنیاد کار را چه کسی خریده است؟