تلاش ما سربلندی ایران است/ امیدواریم رهبر هدیه ما را بپذیرند