افزایش مهارت‌های ارتباطی پزشکان، زمینه‌ساز ارایه درمان بهتر