گزارش تصویری مهر مردم از حضور رئیس جمهور قلبها در بابل