مقابله با چند شغله‌ها برخی مشکلات اقتصادی را حل می‌کند