اولین روزِ «پدر» محمدرضا، فرزند شهید مدافع حرم؛ در غیاب «پدر» و به نام «پدر»