تلاش ما سربلندی ایران است/ امیدواریم رهبر این هدیه را قبول کند