دو مدیر ارشد نمایشگاه کتاب فرانکفورت به تهران سفر می‌کنند