معاونان ظریف و موگرینی هفت و نیم ساعت رایزنی کردند