رقابت تنگاتنگ احزاب محافظه‌کار و کارگر در انگلیس ادامه دارد