مطالبات دانشجویان از زبان عضو شورای صنفی دانشگاه هنرهای اسلامی تبریز