نگاه ایران در اکسپو توجه به بهره گیری از امکانات زمین برای همه مردم دنیاست