بولتن نیوز/ احمدی نژاد:ابهت آمریکا رو به اتمام است