باشگاه‌ها باید با تنبیه کسر امتیاز مواجه شوند/ ما از پرداخت هرگونه جریمه خودداری می کنیم