اقشار آسیب‌پذیر نگران نباشند؛ فقط یارانه ثروتمندان قطع می‌شود