آثاری از «و.س.نایپل» و «مایکل کانینگهام» به ایران رسید