نقش سینمای ایران در معرفی فرهنگ واقعی اسلام در جهان بی بدیل است