راه‌اندازی مقطع کارشناسی در مرکز علمی-کاربردی امام علی(ع) اهواز