ادامه کارشناسی درمان بیماران هموفیلی 30 سال پس از واردات فرانسه