نفرزاده: نیمی از نفرات تیم جوانان تا 3 سال دیگر در تیم بزرگسالان خواهند بود