تشخیص ساده بیماری‌ها در مناطق دورافتاده با پلت‌ فرم حسگر زیستی