برخورد دو خودرو در مشهد هفت نفر را روانه بیمارستان کرد