پیام تخت‌جمشید «ما می‌توانیم» است؛ باید از تمدن ایرانی و اسلامی خود دفاع کنیم