مدیرکل اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی تشریح کرد: اهداف کاشف در امنیت بانکداری و پرداخت الکترونیکی