امیرالمومنین(ع)، طلای نابی که الگوی همه دوران ها است