فرستاده جديد سازمان ملل به يمن، به منطقه عزيمت می کند