درخواست خوابگاه از سوی 15 هزار زوج دانشجو/ ظرفیت 3 هزار خوابگاه متأهلین وجود دارد